مجموعه ابزار ارتباط راینو - گراسهاپر - آرشیکد

راینو و گراسهاپر که توسط شرکت رابرت مک نیل و شرکا طراحی شده اند به عنوان پیشروترین نرم افزار طراحی و مدل سازی صنعتی و همچنین طراحی الگوریتمی در جهان شناخته می شوند. هم اکنون طراحان امکان اتصال محیط حرفه ای بیم و نرم افزار آرشیکد را به قدرت مدلسازی راینو و گراسهاپر را دارا می باشند. 

اطلاعات بیشتر در مورد مجموعه ابزار راینو- گراسهاپر- آرشیکد  

پیش نیازها

قبل از نصب این مجموعه ابزار لطفا از اینکه آخرین نسخه آرشیکد، راینو و گراسهاپر بر روی کامپیوتر شما نصب شده اند مطمئن شوید.

 

 

 


 

 

Grasshopper - ARCHICAD Live Connection

Before installing this Add-On please check out the ReadMe for important technical information.
Please note: The downloaded installer will install two extensions at once: an ARCHICAD Add-on and a Grasshopper plug-in. These two will communicate creating the connection between the two design software. For reporting errors or sending feedback, please use our ARCHICAD-Rhinoceros-Grasshopper Connection Beata site.

 

Download Windows macOS Last updated
Grasshopper-ARCHICAD 20 Live Connection    8.58 MB
1.7 (20.0.5034)
 21 MB
1.7 (20.0.5034) Beta
Mar. 29, 2017
Grasshopper-ARCHICAD 20 Live Connection   7.99 MB
1.6 (20.0.4512)
 18 MB
1.6 (20.0.4576) Beta
Dec. 12, 2016
Grasshopper-ARCHICAD 19 Live Connection   7.12 MB
1.5 (19.0.7501)
- Sep. 7, 2016
User Guides    
Grasshopper-ARCHICAD Live Connection-User Guide for ARCHICAD 20 Mar. 29, 2017
Grasshopper-ARCHICAD Live Connection-User Guide for ARCHICAD 20 Nov. 17, 2016
Grasshopper-ARCHICAD Live Connection-User Guide for ARCHICAD 19 and 18 Apr. 27, 2016

 

 

 

 

Rhinoceros Import/Export Add-ons

From ARCHICAD 20 on these Add-Ons are part of the ARCHICAD package. In ARCHICAD 19 and 18 install these free Add-ons to enable ARCHICAD to import and export models using Rhino's native (.3dm) file format.

Import Rhino Model to ARCHICAD

Rhino Importer Add-on enables ARCHICAD users on both the Mac and Windows platforms to pass on the model or part of the model produced in Rhino to ARCHICAD. This Add-on, available for ARCHICAD 18 and 19, enables you to open or merge native Rhino (*.3dm) files directly in ARCHICAD.

Download Version Windows Mac OSX Last updated
Rhino Importer for ARCHICAD 19 1.0     15.6 MB   5.75 MB Sep. 30, 2015
Import Rhino Model to ARCHICAD User Guide       Sep. 30, 2015

 

Export ARCHICAD Model to Rhino

Rhino Exporter Add-on enables ARCHICAD users on both the Mac and Windows platforms to pass on the model or part of the model produced in ARHICAD to Rhino. This Add-on, available for ARCHICAD 18 and 19, enables you to save the ARCHICAD 3D model as a Rhino file (*.3DM).

Download Version Windows Mac OSX Last updated
Rhino Exporter for ARCHICAD 19 1.0     2.52 MB   1.73 MB Sep. 30, 2015
Export Rhino Model to ARCHICAD User Guide       Sep. 30, 2015

 

 

Rhinoceros - GDL Converter

Install these free plug-ins to convert Rhino models to native ARCHICAD GDL elements - standalone objects (.gsm) or library containers (.lcf).

 

Please watch this video to find out more about how to install the necessary plug-ins, and how to import a model created in Rhinoceros into ARCHICAD as native GSM objects. The video first presents the "Single Object Import" workflow using.gsm files and then the "Complex Structure Import" using .lcf files.

 

Rhino

 

 

Steps to import Rhinoceros models to ARCHICAD

Download and install plug-in for Rhino

Download and launch this "GSM-LCF exporter for Rhino 5" Rhino plug-in to be able to save/export Rhino models.

 GSM-LCF exporter for Rhino 5

Choose import method

Depending on the size of the Rhino model, choose one of these two import methods:

 


Use this workflow to import small-sized single objects or groups of small objects saved in GSM format to ARCHICAD.

Save Rhino model as GSM file

In Rhino, select the model or its parts you want to export and save them as GSM Object File using the "GSM-LCF Exporter for Rhino 5" plug-in. Go to File/Save or File/Export Selected and in the upcoming dialog choose the "ARCHICAD GDL Object" file type (extension .gsm).

Place the object in ARCHICAD

In ARCHICAD, add the object to the Embedded Library, then place it into the ARCHICAD project as an Object.

Use this workflow for larger and complex Rhino models to convert them into a set of (smaller) GDL objects. This process enables the user to retain separate logical parts within the same model while providing a functionality to monitor and easily update the imported Rhino models in ARCHICAD. The LCF option is also advised to enable ARCHICAD's performance optimization algorithm to work seamlessly on an imported large Rhino model.

Save Rhino model as LCF file

In Rhino, select the object(s) you want to export as a reference model to ARCHICAD. Go to File/Save or File/Export Selected and save them as LCF Container File using the "GSM-LCF Exporter for Rhino 5" plug-in. In the upcoming dialog choose the "ARCHICAD GDL Object Library" file type (extension .lcf).

Download and install the "Rhino LCF Observer" Add-On for ARCHICAD

 Rhino LCF Observer 20 for Windows  Rhino LCF Observer 20 for Mac OS X

 Rhino LCF Observer 19 for Windows  Rhino LCF Observer 19 for Mac OS X

 

Place LCF model in ARCHICAD

In ARCHICAD, add the LCF file as a Linked Library in Library Manager, then place it into the ARCHICAD project as an Object. Using the "Rhino LCF Observer" Add-On you can place all objects from the LCF files, and/or to update any placed instances as needed.

 


Guides for Rhinoceros-GDL Converter

Download the Rhinoceros-GDL Converter Guide for ARCHICAD 20

Download the Rhinoceros-GDL Converter Guide for ARCHICAD 19

 

 

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.