برنامه درسی بیم گرافیسافت
گرافیسافت به معلمان و استادان دانشگاه ها، برنامه درسی کامل بیم را پیشنهاد می دهد که این برنامه از تحصیل دانشجویان، معماران تازه کار و صنعت ساختمان حرفه ای پشتیبانی می کند. این دوره تحصیلی در 12 سمینار کامل برگزار می شودکه شامل جزوات درسی و جزوات استاد در طول دوره دوره می باشد.گرافیسافت به معلمان و استادان دانشگاه ها، برنامه درسی کامل بیم را پیشنهاد می دهد که این برنامه از تحصیل دانشجویان، معماران تازه کار و صنعت ساختمان حرفه ای پشتیبانی می کند. این دوره تحصیلی در 12 سمینار کامل برگزار می شودکه شامل جزوات درسی و جزوات استاد در طول دوره دوره می باشد.

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.